Sklep czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Motoreduktory walcowe

 

CMG - INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

 

 

1. Przechowywanie

 

Jednostka zapakowana jest fabrycznie w folię termokurczliwą, chroniącą przed wilgocią i zanieczyszczeniem wał­ków i uszczelek gumowych. Jeśli przekładnia nie ma opakowania fabrycznego należy ją odpowiednio zabezpieczyć lub zamontować jak najszybciej w okresie 15 dni.

 

2. Montaż

 

Podczas montażu przekładni należy upewnić się, że:

 

 • Dane jednostki na tabliczce identyfikacyjnej odpowiadają danym na złożonym zamówieniu
 • Powierzchnie mocowania i wały są czyste i równe
 • Powierzchnia, na której zamocowana ma być przekładnia jest płaska, równa i posiada wystarczającą nośność
 • Wał maszyny odbiorczej i wał przekładni są idealnie współosiowe
 • Zainstalowane są (jeśli wymagane) ograniczniki momentu obrotowego, gdy współpracująca z przekładnią ma­szyna wytwarza momenty szczytowe (uderzeniowe) lub grozi zablokowaniem napędu
 • Obracające się elementy zostały zabezpieczone osłonami przed przypadkowym dotknięciem
 • W przypadku eksploatacji maszyny na zewnątrz zastosowane zostały odpowiednie osłony chroniące przed zawil­goceniem jednostki
 • Otaczające środowisko nie jest narażone na czynniki wywołujące korozję (chyba, że zostało to wskazane w za­mówieniu i w przekładni zastosowano odpowiednie środki)
 • Wałek uzębiony lub koła pasowe zostały prawidłowo zamocowane na wale wejściowym/wyjściowym przekładni, aby nie powodować niedopuszczalnego w czasie eksploatacji bicia poprzecznego i/lub osiowego, przekraczają­cego dopuszczalne odchyłki
 • Sprzęgła zabezpieczone zostały środkiem antykorozyjnym
 • Prawidłowo dokręcone zostały wszystkie śruby mocujące
 • Sprawdzona została ilość oleju, zależna od pozycji pracy przekładni walcowej - dotyczy tylko wielkości CMG 052 i CMG 053.

 

3. Smarowanie

 

Wszystkie przekładnie walcowe CMG dostarczane są wypełnione olejem syntetycznym o lepkości 320 na cały okres żywotności jednostki i nie wymagają konserwacji. Jednostki  wielkości 00 do 04 pracować mogą w dowolnej pozycji pracy. Zakres eksploatacji:

 

 • Dla wielkości 00 do 05: - 35°C do + 50°C
 • Przy eksploatacji jednostki w temperaturze otoczenia poniżej -35°C lub powyżej +50°C wymagane jest zastoso­wanie specjalnych uszczelek i innego smarowania.
 • Przy zastosowaniu jednostki wielkości 05 w temperaturze otoczenia poniżej -15°C przyjąć należy na wyjściu  połowę promieniowego obciążenia.

 

 

4. Pozycja pracy

 

5. Nie zalecane zastosowanie

 

Jeśli wystąpi jeden z poniższych przypadków, należy skontaktować się z działem technicznym producenta lub jego przedstawicielstwem:

 • Paca przy podwyższonej prędkości
 • Zastosowanie jako wciągnik, mechanizm podnoszenia
 • Ustawienie w pozycji pracy innej, niż pokazana w instrukcji
 • Ppraca przy ciśnieniu otaczającym innym niż atmosferyczne

 

 

6. Montaż silnika na kołnierzu IEC B5/B14

 

Upewnij się, że tolerancja wału silnika i kołnierza silnika zgodna jest przynajmniej z jedną ‘normalną’ klasą jakości. Dokładnie oczyścić wał, średnicę centrowania i czoło kołnierza z wszelkich zanieczyszczeń i re­sztek farby. Nie wkładać wału silnika do tulei przekładni na siłę. W razie trudności sprawdzić zakresy tole­rancji wpustu na wale silnika i jego prawidłowe zamocowanie. Zastosować środki antykorozyjne zabezpiec­zające przed korozją w połączeniu ciernym. Stosować silniki renomowanych firm, aby jednostka napędowa pracowała spokojnie, bez wibracji. Przed montażem jednostki w maszynie sprawdzić, czy wał wyjściowy przekładni obraca się w prawidłowym kierunku.

 

7. Uruchomienie

 

Uruchomienie jednostki powinno odbywać się przez stopniowe zwiększanie obciążenia; nie poddawać przekładni nagłemu maksymalnemu obciążeniu. Obserwować maszynę pod kątem ewentualnych odchyleń od prawidłowej pracy, wywołanych przez nieprawidłowy montaż. Z uwagi na nowoczesną konstrukcję prze­kładni nie jest wymagane jej docieranie, aby osiągnąć prawidłową pracę jednostki. Celem uzyskania prawi­dłowej pracy przekładni konieczne jest zachowanie najwyższej czystości przy montażu jednostki i jej części wewnętrznych oraz najwyższej jakości zastosowanych środków smarowych.

 

8. Konserwacja

 

Wysoki stopień jakości wykończenia wewnętrznych części powoduje, że przekładnia pracować będzie pra­widłowo nawet przy minimalnej konserwacji.

 

W ogólności przestrzegać należy poniższych zasad:

 

 • Regularnie sprawdzać, czy zewnętrzna obudowa przekładni jest wolna od wszelkich  zanieczyszczeń, w szczególności w rejonie chłodzenia
 • Okresowo sprawdzać, czy nie wystąpiły wycieki oleju, szczególnie w rejonie uszczelek
 • Powyższe uwagi dotyczą jednostek ze smarowaniem na cały okres żywotności, a więc nie posiadających
 • korków wlewowych i spustowych i poza wymienionymi powyżej czynnościami nie wymagających żadnej specjalnej konserwacji

 

 

9. Rozwiązywanie problemów

 

Jeśli podczas rozruchu względnie pierwszych godzin pracy pojawią się problemy, należy skontaktować się z dostawcą jednostki. W tabeli poniżej przedstawiono najczęściej występujące problemy wraz z możliwymi ich rozwiązaniami. Są to tylko ogólne zalecenia podane do informacji, gdyż wszystkie jednostki przed wysyłką do klienta są testowane i sprawdzane u producenta. W szczególności zwracamy uwagę na to, że manipulowanie i dokonywanie demontażu jednostki bez wcześniejszego upoważnienia ze strony Transtecno powoduje utratę gwarancji na jednostkę i uniemożliwia późniejszą ocenę przyczyny ewentualnej wady względnie nieprawidłowego działania.

 

 

10. Wykaz części zamiennych