Sklep czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Motoreduktory ślimakowe

 

CM CMP - INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

 

1. Przechowywanie


Jednostka zapakowana jest fabrycznie w folię termokurczliwą względnie większe jednostki w karton, chroniące przed wilgocią i zanieczyszczeniem wałków i uszczelek gumowych. Jeśli przekładnia nie ma opakowania fabrycznego należyją odpowiednio zabezpieczyć lub zamontować jak najszybciej w okresie 15 dni.
 

2. Montaż


Podczas montażu przekładni należy upewnić się, że:

 

• dane jednostki na tabliczce identyfikacyjnej odpowiadają danym na złożonym zamówieniu;
• powierzchnie mocowania i wały są czyste i równe;
• powierzchnia, na której zamocowana ma być przekładnia ślimakowa jest płaska, równa i posiada wystarczającą nośność;
• wał maszyny odbiorczej i wał przekładni ślimakowej są idealnie współosiowe;
• zainstalowane są (jeśli wymagane) ograniczniki momentu obrotowego, gdy współpracująca z przekładnią ślimakową maszyna wytwarza momenty szczytowe (uderzeniowe) lub grozi zablokowaniem napędu;
• obracające się elementy zostały zabezpieczone osłonami przed przypadkowym dotknięciem;
• w przypadku eksploatacji maszyny na zewnątrz zastosowane zostały odpowiednie osłony chroniące przed zawilgoceniem jednostki;
• otaczające środowisko nie jest narażone na czynniki wywołujące korozję (chyba, że zostało to wskazane w zamówieniu i w przekładni zastosowano odpowiednie środki);
• wałek uzębiony lub koła pasowe zostały prawidłowo zamocowane na wale wejściowym/wyjściowym przekładni, aby nie powodować niedopuszczalnego w czasie eksploatacji bicia poprzecznego i/lub osiowego, przekraczającego dopuszczalne odchyłki;
• sprzęgła zabezpieczone zostały środkiem antykorozyjnym;
• prawidłowo dokręcone zostały wszystkie śruby mocujące;
• sprawdzona została ilość oleju zależna od pozycji pracy przekładni ślimakowej (dotyczy tylko wielkości 130).
 

3. Smarowanie


Wszystkie przekładnie ślimakowe dostarczane są wypełnione olejem syntetycznym o lepkości 320 na cały okres żywotności jednostki i nie wymagają konserwacji. Jednostki wielkości 026 do 110 pracować mogą w dowolnej pozycji pracy.


Zakresy eksploatacji: dla wielkości 063 do 130: -35°C do +50°C dla wielkości 026 do 50: -25°C do +50°C


Przy eksploatacji jednostki w temperaturze otoczenia poniżej -35°C lub powy żej +50°C wymagane jest zastosowanie specjalnych uszczelek i innego smarowania.
 

4. Pozycja pracy

 

 

5. Nie zalecane zastosowanie


Jeśli wystąpi jeden z poniższych przypadków, należy skontaktować się z działem technicznym producenta lub jego przedstawicielstwem:


• praca przy podwyższonej prędkości
• zastosowanie jako wciągnik, mechanizm podnoszenia
• ustawienie w pozycji pracy innej, niż pokazana w instrukcji
• praca przy ciśnieniu otaczającym innym niż atmosferyczne
• zastosowanie w warunkach poniżej 0°C lub powy żej 40°C
 

6. Montaż silnika na kołnierzu B5/B14

Upewnij się, że tolerancja wału silnika i kołnierza silnika zgodna jest przynajmniej z jedną ‘normalną’ klasą jakości. Dokładnie oczyścić wał, średnicę centrowania i czoło kołnierza z wszelkich zanieczyszczeń i resztek farby. Nie wkładać wału silnika do tulei przekładni na siłę. W razie trudności sprawdzić zakresy tolerancji wpustu na wale silnika i jego prawidłowe zamocowanie. Zastosować środki antykorozyjne zabezpieczające przed korozją w połączeniu ciernym. Stosować silniki renomowanych firm, aby jednostka napędowa pracowała spokojnie, bez wibracji. Przed montażem jednostki w maszynie sprawdzić, czy wał wyjściowy przekładni ślimakowej obraca się w prawidłowym kierunku.

 

7. Uruchomienie


Uruchomienie jednostki powinno odbywać się przez stopniowe zwiększanie obciążenia; nie poddawać przekładni nagłemu maksymalnemu obciążeniu. Obserwować maszynę pod kątem ewentualnych odchyleń od prawidłowej pracy, wywołanych przez nieprawidłowy montaż. Z uwagi na nowoczesną konstrukcję przekładni nie jest wymagane jej docieranie, aby osiągnąć prawidłową pracę jednostki. Celem uzyskania prawidłowej pracy przekładni konieczne jest zachowanie najwyższej czystości przy montażu jednostki i jej części wewnętrznych oraz najwyższej jakości zastosowanych środków smarowych.
 

8. Konserwacja


Wysoki stopień jakości wykończenia wewnętrznych części powoduje, że przekładnia pracować będzie prawidłowo nawet przy minimalnej konserwacji. W ogólności przestrzegać należy poniższych zasad:

 

• regularnie sprawdzać, czy zewnętrzna obudowa przekładni jest wolna od wszelkich
zanieczyszczeń, w szczególności w rejonie chłodzenia;

• okresowo sprawdzać, czy nie wystąpiły wycieki oleju, szczególnie w rejonie uszczelek


Powyższe uwagi dotyczą jednostek ze smarowaniem na cały okres żywotności, a więc nie posiadających korków wlewowych i spustowych i poza wymienionymi powyżej czynnościami nie wymagających żadnej specjalnej konserwacji.
 

9. Rozwiązywanie problemów


Jeśli podczas rozruchu względnie pierwszych godzin pracy pojawią się problemy, należy skontaktować się z dostawcą jednostki. W tabeli poniżej przedstawiono najczęściej występujące problemy wraz z możliwymi ich rozwiązaniami. Są to tylko ogólne zalecenia podane do informacji, gdyż wszystkie jednostki przed wysyłką do klienta są testowane i sprawdzane u producenta.


W szczególności zwracamy uwagę na to, że manipulowanie i dokonywanie demontażu jednostki bez wcześniejszego upoważnienia ze strony Transtecno powoduje utratę gwarancji na jednostkę uniemożliwia późniejszą ocenę przyczyny ewentualnej wady względnie nieprawidłowego działania.

 

10. Wykaz części zamiennych

 

 

Silnik elektryczny